Call for Papers

UTLYSNING: FÖRSLAG TILL FÖREDRAG

Betydelse eller meningsskapande är ett av de mest centrala forskningsämnena inom litteraturvetenskapen. Betydelse skapas genom de interaktiva relationerna mellan texter, författarskap och läsare. Meningen hos en särskild text kan granskas bland annat genom en analys av berättelsen, kontexten, representationer och även av tematiska och språkliga drag. Tolkningen av mening och betydelse styrs också av teorier. Hur skapar en enskild text sin mening? Hur kan en forska i den bredare kulturella  betydelse som flera texter tillsammans formar?

Litteraturvetenskap innehåller även i sig självt en mängd betydelser: vetenskapliga, sociala, konstnärliga, personliga. Vi lever i en tid där litteraturforskning, så som många andra humanvetenskaper befinner sig i kris angående hur forskningsfältet uppskattas och värderas utifrån. Undervisning och finansiering skärs  ner och kampen om de få tjänster som finns hårdnar. Samtidigt ifrågasätts syftet med själva disciplinen av mediar. Ytterligare kritiseras principerna för kunskapsformering gällande digitala angreppssätt inom disciplinen. Hurudan kunskap och information producerar  litteraturvetenskapen? Vilken är litteraturforskningens betydelse i samhället? Vilket vetenskapligt syfte har litteraturforskning i det breda nätverket av olika vetenskaper? Vilken betydelse har  litteraturvetenskap för forskaren själv?

Temat öppnar för ett mångvetenskapligt angreppssätt på litterära kulturer. Vi hoppas även att perspektiv från kulturstudier, filologi, pedagogik, historia och genusvetenskap samt många andra discipliner får berika synen på litteraturens och litteraturvetenskapens roll och betydelse. Även filosofiska och metodologiska tillvägagångssätt och abstrakt från andra discipliner välkomnas. Det är också möjligt att presentera forskningsprojekt på konferensen.

Abstrakten kan knyta an till konferensens tema ur exempelvis följande synvinklar:

 • Litteraturvetenskapens vetenskapliga, samhälleliga och bildningsmässiga betydelse
 • Litteraturforskingens offentliga profil på mediafältet samt litteraturforskarens expertroll i offentligheten
 • Litteraturvetenskapens forskningsfinasiering och övriga resurser
 • Litteraturforskingens kunskapsintressen, epistemologi och litteraturbegrepp
 • Litteraturforskingens roll i mångvetenskapliga projekt
 • Övriga konst- och berättarformer som litteraturvetenskapliga forskningsobjekt
 • Litteraturens betydelseformering i processer utanför texten, exempelvis upphovs- och läsforskning
 • Betydelsen hos enskilda verk eller upphovspersoners produktion

Abstrakten kan också erbjudas direkt till följande arbetsgrupper (beskrivningar av grupperna i fråga hittas i slutet av detta CFP):

 • Digitaalisuuden merkitykset kirjallisuudentutkimuksessa (ordföranden: Laura Piippo och Hanna-Riikka Roine)
 • Kirjallisen elämän uudet työnkuvat osana humanistista koulutusta (ordföranden: Risto Turunen, Jukka Mäkisalo och Anna Logrén)
 • Kirjallisuuden yliopistopedagogiikka (ordförande: Elsi Hyttinen)
 • Kriittisen eläintutkimuksen merkitys kirjallisuudentutkimuksessa (ordföranden: Lotta Luhtala, Helinä Ääri och Marianna Koljonen)
 • Lasten- ja nuortenkirjallisuuden monet merkitykset ja tutkimuksen rooli (ordföranden: Kaisa Laaksonen och Marianna Koljonen)

Föredragsabstrakten och projektpresentationer med anknytning till temat anhålles senast 28.2.2022 genom returformulär (öppnas i ett nytt fönster) Föredragsabstrakten som erbjuds till arbetsgrupperna kommer också att skickas genom returformuläret. Vi välkomnar även förslag till färdiga arbetsgrupper fram till 28.2.22. Förslagen kan vara på finska, svenska, engelska eller samiska.

Föredragsabstrakten ska innehålla föredragets rubrik, en beskrivning (max 300 ord), föredragshållarens namn och kontaktuppgifter. Seminariets organisationskommitté samlar individuella abstrakten till tematiska arbetsgrupper.

Förslag till forskningsprojektpresentationer ska innehålla en max 300 ord lång beskrivning av forskningsprojektet. Beskrivningen bör innehålla projektets centrala innehåll, målsättningar och planer för förverkligande, samt projektmedlemmarnas namn och kontaktinformation.

Förslag till färdiga arbetsgrupper innehåller arbetsgruppens rubrik, beskrivning, ordförandenas titel och abstraktioner av arbetsgruppens presentationer. Instruktionen för abstrakt är densamma som i föredragsförslaget.

Föredragsabstrakt utan anknytning till temat. Arbetsgrupper eller individuella föredrag måste inte anknytas till seminariets huvudtema utan programmet är öppet även för andra forskningsområden. Föredrag utan anknytning till temat följer samma instruktioner som  föredrag anknutna till temat.