Pääpuhujat

Torstain 15.2.2024 puhujat

Katja Kuusisto

Professori

Katja Kuusisto toimii sosiaalityön professorina Tampereen yliopiston hyvinvointitieteiden yksikössä.  Kuusiston tutkimustyö liittyy sosiaalihuollon vaikuttavuuden kysymyksiin erityisesti päihdehoidon alueella. Kuusisto johtaa TreAdd-tutkimusryhmää (Research Group on Treatment and Addiction), joka nostaa tutkimuksen keskiöön ajankohtaisia riippuvuuden ja sen hoidon ilmiöitä. Kuusiston tavoitteena on tuottaa vaikuttavuustutkimuksen keinoin tietoa hoidon kehittämiseksi ja tutkimuksella on käytännön sovellusmahdollisuuksia riippuvuuksia työssään kohtaavien ammattilaisten kouluttamisessa. Tällä hetkellä Kuusiston tutkimuksessa on aktiivisena nuorten päihdepalveluiden ja lastensuojelun rajapintaan sekä päihteitä ongelmallisesti käyttävien asiakassegmentoinnin vaikuttavuuteen kohdistuvaa tutkimusta.

Loppukesästä 2023 lähtien Kuusisto on johtanut TRANSFORM tutkimusalustaa (Towards Effective and Equitable Welfare Services: Translating Scientific Knowledge into Improved Practices and Outcomes), jonka tavoitteena on tukea Tampereen yliopistossa tehtävää hyvinvointipalveluita ja niiden vaikuttavuutta ja oikeudenmukaisuutta koskevaa korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimusta. Tutkimusalustalla on kiinteät yhteydet myös muihin valtakunnallisiin toimijoihin vaikuttavuuden tutkimuksen ja tutkimuksen implementoinnin alueella, kuten Vaikuttavuuden taloon (UEF) ja Kansalliseen vaikuttavuuskeskukseen.

MARGI-tutkimusryhmä

Institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus hyvinvointipalvelujen marginaaleissa

MARGI-tutkimusryhmä paneutuu aikuisten parissa tehtävään sosiaalityöhön, mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä asunnottomuustyöhön. Kyse on hyvinvointipalvelujen marginaaleissa tehtävästä työstä siinä mielessä, että palvelut on suunnattu vaikeissa elämäntilanteissa oleville ja haavoittuvassa asemassa oleville kansalaisille. Tutkimustyömme liittyy siten yhteiskunnallisen osallisuuden eriarvoisuuden, kasautuvan huono-osaisuuden ja köyhyyden kysymyksiin. Viimeaikaisen tutkimuksemme fokuksessa ovat olleet vastuullistaminen mielenterveys- ja päihdetyössä, asunnottomuus ja sen ratkaisemiseksi kehitetty Asunto ensin -periaate, asunnottomuus- ja palvelupolut, kodin merkitykset ja rakentaminen, kotikäyntityön käytännöt, asumissosiaalinen työ, segregaation ja gentrifikaation kysymykset, koronan vaikutukset yhteiskunnan marginaaleissa sekä monialainen ja integroitu työ kompleksisissa asiakastilanteissa.

Lisätietoja, projektit ja julkaisut tutkimusryhmän sivuilla.

Perjantain 16.2.2024 puhujat

Marit Skivenes

Professori

Marit Skivenes is a distinguished Professor at the Department of Government and the director of Centre for Research on Discretion and Paternalism, University of Bergen. Her research focuses on Child Protection Systems, children’s interests and Child Rights, and targets the intersection between children’s interest, paternalism, discretion and decision-making in organizations. Written or co-written 124 books and numerous articles, Skivenes has conducted influential research on child protection and child rights over three decades. She is, together with colleagues, the editor of the Handbook on Child Protection Systems at Oxford University Press. Skivenes headed the commission for the Official Norwegian Report on improved quality and legal protection in child protection (NOU 2023:7 Trygg barndom, Sikker fremtid). She is recognized as a leading expert in the field of child protection systems, and a widely used expert by the media.

Latest publications:

Skivenes, Marit; Falch-Eriksen, Asgeir; Hassan, Bilal. (2023). Restricting Family Life: An Examination of Citizens’ Views on state interventions and Parental Freedom in Eight European Countries. European Journal of Social Work.

Berrick, Jill Duerr; Skivenes, Marit; Roscoe, Joseph N. (2023). Public perceptions of child protection, children’s rights, and personal values: An assessment of two states. Children and Youth Services Review.

Skivenes, Marit; Loen, Mathea. (2023). Legitimate child protection interventions and the dimension of confidence: A comparative analysis of populations views in six European countries. Journal of Social Policy. 1–20.

Kriz, Katrin; Krutzinna, Jenny; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. (2022). The invisible child. A comparative study of newborn removal judgments from a Child Equality Perspective (cep) . The International Journal of Children’s Rights. 644–674.

Skivenes, Marit; Benbenishty, Rami. (2022). Securing permanence for children in care: A cross-country analysis of citizen’s view on adoption versus foster care. Child & Family Social Work.

Aila-Leena Matthies

Professori

Aila-Leena Matthies työskentelee sosiaalityön professorina ja sosiaalitieteiden yksikön johtajana Jyväskylän yliopistossa, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Hänen tutkimuksensa kohdistuu ekososiaaliseen näkökulmaan sosiaalityössä sekä aikuissosiaalityöhön. Ekososiaalisessa tutkimuksessa painottuu monitieteinen kestävän siirtymän tutkimus ja sen kokonaisvaltainen soveltaminen sosiaalityöhön. Aikuissosiaalityön tutkimuksessa keskeistä on viime aikoina ollut eri työmenetelmien vaikutusten ja toimintamahdollisuuksien tutkimus sekä osallisuustutkimus.

Aila-Leena Matthies johtaa kuudessa Euroopan maassa toteutettavaa EU:n komission rahoittamaa MCSA-ETN-ASTRA tohtorikoulutus- ja tutkimushanketta (2020–2024), jossa työskentelee 15 sosiaalityön väitöskirjatutkijaa. Tutkimuksen yhteisenä kohteena on monitieteisen kestävän siirtymän tutkimuksen tuottamien mallien soveltaminen sosiaalityössä inkluusiotyön parantamiseksi. Aila-Leena Matthies johti sosiaalityön VTR-rahoitteista AIKUMETOD-tutkimusta (2020–2022), jossa paneuduttiin voimavaralähtöisen asiakastyön, taloussosiaalityön, yhteisöllisten ja luontolähtöisten menetelmien sekä maahanmuuttajapalvelujen verkostotyön menetelmien vaikuttavuuteen.

Aila-Leena Matthies on työskennellyt aikaisemmin (1996–2007) sosiaalityön menetelmien professorina Magdeburgissa Saksassa. Hän on ollut Suomen edustajana European Association of Schools of Social Work- järjestön hallituksessa vuosina 2013–2021.

Viimeaikaisia julkaisuja:

Matthies, A-L., Hermans, K. & Leskošek, V. (2022): Applying transdisciplinary sustainability transitions research in international social work doctoral training, Social Work Education, DOI: 10.1080/02615479.2022.2105316

Matthies, A.-L. (2021). Next-generation modelling of community work and structural social work in Finland. Nordic Social Work Research. doi.org/10.1080/2156857x.2021.1968474

Matthies, A-L., Svenlin, A-R., Turtiainen, K. (toim.) (2021) Aikuissosiaalityö: tieto, käytäntö ja vaikuttavuus. Helsinki: Gaudeamus.

Matthies, A‐L, Krings, A. & Stamm, I (2020). Research‐based knowledge about social work and sustainability. Special Issue: International Journal of Social Welfare. International Journal of Social Welfare 29(4). Wiley-Blackwell 29 (4). https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14682397/2020/29/4

Kati Närhi

Professori

Kati Närhi on sosiaalityön professori Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Hänen tutkimusalueitaan ovat ekososiaalinen ja rakenteellinen sosiaalityö. Närhin tutkimus keskittyy yhteiskuntien kestävyyssiirtymään yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen näkökulmasta sekä erityisesti ekososiaalisen työn ja ekososiaalisesti kestävän siirtymän reunaehtojen tarkastelemiseen sosiaalityön käytännöissä. Lisäksi hän on tutkinut rakenteellista sosiaalityötä. Närhi on toiminut vastuuprofessorina valtakunnallisessa rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksessa vuodesta 2016 eteenpäin.

Vuosina 2021–2022 Närhi työskenteli sosiaali- ja terveysministeriön (VTR) rahoittaman MoRa-tutkimushankkeen johtajana, joka selvitti rakenteellisen sosiaalityön nykytilaa ja tulevaisuutta Suomessa. Hanke julkaisi teoksen Rakenteellisen sosiaalityön tila ja tulevaisuus Suomessa (SoPhi). Parhaillaan Närhi tutkii Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimusryhmien kanssa sosiaali- ja terveysministeriön (VTR) rahoittamassa PURJO-tutkimusprojektissa (2023–2025) sosiaalihuollon ja sosiaalityön johtamisen nykytilaa ja tulevaisuutta hyvinvointialueilla. Lisäksi Närhi on mukana professori Aila-Leena Matthiesin johtamassa ASTRA-projektissa (2020–2024), jossa 15 kansainvälisen tutkijan väitöskirjaprojektit kiinnittyvät sosiaalityön ja kestävyyssiirtymän teemoihin.

Närhi ja Matthies ovat työskennelleet yhdessä ekososiaalisen ja rakenteellisen sosiaalityön teemojen parissa 1990-luvulta lähtien erilaisissa hankkeissa sekä ovat kirjoittaneet yhdessä julkaisuja, esimerkiksi: Närhi, Kati & Matthies, Aila-Leena (2018) The ecosocial approach in social work as a framework for structural social work. International Social work, 61(4), 490–502.

Viimeaikaisia julkaisuja:

Närhi, Kati & Kannasoja, Sirpa & Kokkonen, Tuomo & Rantamäki, Niina & Ruonakangas, Santra (toim.) (2023) Rakenteellisen sosiaalityön tila ja tulevaisuus Suomessa [The status and future of structural social work in Finland], SoPhi 154, University of Jyväskylä. Open access: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9712-0

Stamm, Ingo, Ranta-Tyrkkö, Satu, Matthies, Aila-Leena & Närhi, Kati (2024) The Ecosocial Paradigm in Social Work. Striving for planetary well-being, In Merja Elo, Jonne Hytönen, Sanna Karkulehto, Teea Kortetmäki, Janne S. Kotiaho, Mikael Puurtinen, & Miikka Salo (eds.) Interdisciplinary Perspectives on Planetary Well-being. Routledge Studies in Sustainable Development. Open access: https://doi.org/10.4324/9781003334002