Puhujat

Tomi Mäki-Opas

Tomi Mäki-Opas (dosentti, FT) toimii tutkimusjohtajana Vaikuttavuuden talossa Itä-Suomen yliopistossa. Hän on kiinnostunut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vaikuttavuudesta sekä siihen liittyvistä menetelmistä ja teoreettisista lähestymistavoista. Hänen tutkimuksensa tavoitteena on tuottaa tarkempaa ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoisuudesta ja huono-osaisuudesta sekä niiden taustalla olevista yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan liittyvistä tekijöistä. Lisäksi hän opettaa hyvinvoinnin edistämistä ja vaikuttavuuteen liittyviä tutkimusmenetelmiä ja asetelmia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä ohjaa alan väitöskirjoja. Tällä hetkellä toimii laajan ”Vaikuttavuus sosiaali- ja terveyspalveluissa tutkimusyhteisön” johtajana ja vastuullinen tutkija useissa hankkeissa, joissa tutkitaan ja kehitetään vaikuttavaa hyvinvoinnin edistämistä ja huono-osaisuuden vähentämistä.

Janet Anand

Janet Carter Anand is an international Social Work academic, educator and practitioner who has worked in Australia, UK, and ROI. She currently holds the position of Professor in International Social Work, University of Eastern Finland. Her research topics include global mindedness in practice, social inclusion and immigration, human rights of older people, and measuring effectiveness of social interventions. As PI on two Finnish government funded studies, Sostyö-TerVa and Lampe, Professor Anand uses practice research methodologies for the evidencing of social care interventions and professional expertise.

Helka Raivio

Helka Raivio työskentelee projektipäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Hän on toiminut THL:ssa vuodesta 2011 tutkijana ja kehittäjänä erityisesti haavoittuvassa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työllistymiseen liittyvissä kehittämishankkeissa. Tarkastelussa ovat olleet keinot, joilla edistää osallistavia työmarkkinoita, ja keskiössä jokaisen oikeus työhön. Työkenttään ovat kuuluneet myös aikuissosiaalityön ja sosiaalisen kuntoutuksen kysymykset. Raivio on koulutukseltaan VTM (sosiologia).

 

 

Kaarina Eskola

Kaarina Eskola työskentelee sosiaalityöntekijänä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin neurologisella kuntoutusosastolla ja selkäydinvammapoliklinikalla. Sosiaalityön tehtäviin Eskola siirtyi v. 2012 työskenneltyään tätä ennen aikuisneurologiaan erikoistuneena fysioterapeuttina. Eskola on koulutukseltaan YTM (sosiaalityö) ja fysioterapeutti. Lisäksi hänellä on erikoissosiaalityöntekijän koulutus kuntouttavan sosiaalityön erikoisalalta v. 2019. Nykyisessä työssä Eskolan tehtävät painottuvat neurologisten kuntoutujien akuuttikuntoutusjaksojen aikaiseen sosiaalityöhön sisältäen muuttuneeseen elämäntilanteeseen laaja-alaisesti vaikuttavat kuntoutuksen ja sosiaaliturvan kysymykset. Hän on myös mukana Terveyssosiaalityöntekijöiden rakenteisen kirjaamisen työryhmissä valtakunnallisesti sekä PSHP:ssä. Kaarina Eskola on mukana valtakunnallisessa Finnish Spinal Cord Injury Study (FinSCI) -tutkimuksessa (2018-2023), jonka tavoitteena on selvittää selkäydinvammaisten henkilöiden terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä tekijöitä, esteettömyyden haasteita sekä näiden tekijöiden välisiä yhteyksiä Suomessa.