Ainedidaktinen symposium 7.2.2020

Opetuksen ja oppimisen ytimessä

Tampereen yliopisto

Tietoa tapahtumasta

Mitä, miksi ja miten opetan? Nämä ovat perimmäiset kysymykset, joihin ainedidaktiikka ja ainedidaktinen tutkimus kohdentuu.

Ainedidaktiikkaa on kuvattu osana kasvatustiedettä tai oppiainetutkimusta yksittäisen oppiaineen ja kasvatustieteen siltana sekä emansipatorisena tieteenalana, jolla tavoitellaan oppijan parasta. Se on myös määritelty oppiaineen oppimista, opetusta ja tiedonmuodostusprosessia tutkivana – taikka tiedonalan merkitystä ja soveltamista yhteiskunnassa ja kulttuurissa selvittävänä.

Ainedidaktiikka nähdään saksalaisella ja ranskalaisella sekä skandinaavisella kielialueella kouluaineita laajemmin myös akateemisia oppiaineita koskevana, mihin Fachdidaktik ja didactique des disciplines taikka fagdidaktik viittaavat. Suomalaisen ainedidaktiikan kenttä on myös laajenemassa. Ainedidaktista tutkimusta tehdään opettajankoulutuksen lisäksi varhaiskasvatuksen, yliopisto-opetuksen, aikuiskasvatuksen sekä curriculum studies -tutkimuksen alueella.

Ainedidaktisen tutkimuksen tavoitteena on kehittää systemaattisesti, teoreettisesti ja empiirisesti opetusta ja oppimista kasvatusalan instituutioissa. Ainedidaktiikka tarkastelee myös informaaleja oppimisympäristöjä, opetustilanteiden tuntemusta, oppilaiden oppimisen tukemista ja opettajankoulutuksen kehittämistä.

Mitkä ovat sinun näkökulmastasi tärkeimmät kysymykset opetuksessa, sen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa? Toivotamme tervetulleeksi alustukset, esitelmät ja posteriesitykset, joissa opetukseen liittyviä mitä-, miksi- ja miten-kysymyksiä käsitellään. Myös valmiit 3–4 esitelmän pienoisseminaariabstraktit ovat tervetulleita.

Järjestäjät