Puhujat

Erkki Liikanen

Erkki Liikanen on toiminut IFRS Foundation -säätiön Trustees-valvontakomitean puheenjohtaja vuoden 2018 lokakuusta lähtien. Hän otti tehtävän vastaan toimittuaan Suomen Pankin pääjohtajana vuosina 2004–2018. Liikasen ura alkoi vuonna 1972, kun hänet valittiin kansanedustajaksi vain 21-vuotiaana, nuorimpana kansanedustajana Suomessa. Liikanen oli eduskunnassa 18 vuotta, jona aikana hän toimi valtiovarainministerinä vuosina 1987–1990. Liikanen on työskennellyt kansainvälisesti useamman vuoden ajan. Vuonna 1995 hänestä tuli ensimmäinen suomalainen Euroopan komission jäsen. Liikanen toimi ensin budjettikomissaarina ja toisen kauden tietoliikennekomissaarina. Vuosina 2004-2018 hän oli Euroopan keskuspankin neuvoston ja Kansainvälisen valuuttarahaston hallintoneuvoston jäsen.

Sami Yläoutinen

Sami Yläoutinen on toiminut Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajana vuoden 2022 alusta alkaen. Eduskunta valitsee tarkastusviraston pääjohtajan kuuden vuoden toimikaudeksi. Yläoutinen on aiemmin työskennellyt useissa tehtävissä valtiovarainministeriössä, viimeksi budjettipäällikkönä vuodesta 2019. Vuosina 2011–2014 hän toimi neuvonantajana Kansainvälisessä Valuuttarahastossa (IMF). Koulutukseltaan Yläoutinen on kauppatieteiden tohtori.

Yläoutisen vuonna 2005 valmistunut väitöskirja käsitteli Budjettikehikkojen kehittymistä ja toimintaa Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Hän on julkaissut useita finanssipolitiikkaa ja budjetointia käsitteleviä kirjoituksia kansainvälisissä julkaisuissa.

Pasi Leppäsen kasvokuva

Pasi Leppänen

KTM Pasi Leppänen toimii finanssineuvoksena valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolla. Hän on kirjanpitolautakunnan kuntajaoston puheenjohtaja ja kirjanpitolautakunnan jäsen. Pasilla on pitkäaikaista kokemusta kuntakonsernien tilintarkastuksesta sekä laskentatoimen opetus- ja tutkimustehtävistä.

Maija Strandberg

Maija Strandberg on finanssineuvos valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hänellä on pitkä kokemus listayhtiöiden talouden ja liikkeenjohdon tehtävistä sekä hallitustyöskentelystä. Ennen valtion palvelukseen siirtymistä Maija Strandberg toimi Uponorin talousjohtajana ja sitä ennen johtotehtävissä muun muassa Valmetissa, Metso Paperissa, ALSO Groupissa ja John Deeressä. Hän on SSAB:n ja Fortum Oyj:n hallituksen jäsen, ja on aiemmin toiminut muun muassa Finnairin, Danske Bank Oyj:n, VR:n, Dustin Groupin ja Neovan hallituksissa.

Pekka Pajamon kasvokuva

Pekka Pajamo

KTM Pekka Pajamo toimii Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtajana. Hän vastaa Varman taloushallinnosta, riskienhallinnasta, strategisesta suunnittelusta ja sisäisistä palveluista. Vuosina 1988-2012 hän on toiminut KPMG Oy Ab:n palveluksessa, josta KHT-tilintarkastajana 1993-2012 ja osakkaana 1998-2012. Pekka Pajamon nykyisiin keskeisiin luottamustoimiin kuuluvat hallituksen jäsenyydet Arek Oy:ssä, Leino Group Oy:ssä, Kansallisgalleriassa sekä TietoAkseli Holding Oy:ssä. Pajamo toimii myös Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunnan puheenjohtajana.

Janne Ruohosen kasvokuva

Janne Ruohonen

KTT Janne Ruohonen on yritysoikeuden professori (tenure track) Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Ruohosen professuurin alana on hallitustyöskentelyn oikeudelliset kysymykset ja kuntayhtiöt. Ruohonen on erikoistunut osakeyhtiö- ja tilintarkastusoikeuteen sekä kuntayhtiöihin. Vuonna 2020 julkaistiin Ruohosen tilintarkastusoikeudellinen teos Tilintarkastaja osakeyhtiön hallinnon tarkastajana.

Veikko Vahtera

Veikko Vahtera on toiminut Tampereen yliopiston yritysjuridiikan professorina vuodesta 2013 lähtien. Vahteralla on laaja kokemus asiantuntijana toimimisesta sekä yhtiöoikeuden että riidanratkaisun alueella. Hän on toiminut myös yritysten, julkishallinnon toimijoiden sekä asianajajien kouluttajana. Lisäksi hän osallistuu aktiivisesti asiantuntijana yhtiöoikeutta koskevaan lainvalmisteluun.

Elina Kestilä-Kekkonen 

Elina Kestilä-Kekkonen on valtio-opin Tenure Track -professori Tampereen yliopistossa. Tätä ennen hän toimi Turun yliopiston valtio-opin ma. professorina vuosina 2018-2020. Kestilä-Kekkosen keskeisiä tutkimusaiheita ovat poliittinen luottamus, vaalit sekä poliittiset arvot ja asenteet. Hän on Suomen vaalitutkimuskonsortion johtoryhmän jäsen ja vuoden 2023 eduskuntavaalitutkimuksen yksi kolmesta päätutkijasta. Kestilä-Kekkonen johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Education, Political Efficacy and Informed Citizenship (EPIC), 2019-2023, jossa tarkastellaan koulutuksen merkitystä nuorten kansalaispätevyyden kehittymisessä.

Eero Suomela

Eero Suomela, KTM, KHT (evp), on toiminut tilintarkastus-alalla vajaan 40 vuoden ajan. Suomela toimi KPMG Oy:ssä 21 vuoden ajan, joista 5 yhtiön toimitusjohtajana sekä 16 vuotta PwC Oy:ssä, joista 5 vuotta yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Päävastuullisena tilintarkastajana hän toimi yli 20 pörssiyhtiössä Nokiasta Stora-Ensoon sekä useissa merkittävissä julkisen sektorin toimijassa Eduskunnasta Helsingin Pörssiin.

Suomela on tällä hetkellä Helsingin Pörssin listauskomitean varapuheenjohtaja, United Bankers Oyj:n hallituksen jäsen ja audit committeen puheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen useissa muissa yhtiöissä.

Riitta Laine

Riitta Laine, KTM, KHT, toimii tilintarkastusasiantuntijana Suomen Tilintarkastajat ry:ssä. Riitan tehtäväkenttään kuuluvat muun muassa tilintarkastajien ohjeistus ja osaamisen kehittäminen sekä edunvalvonta ja jäsenpalvelujen koordinointi. Hän on erikoistunut hyvään tilintarkastustapaan pk-sektorin tilintarkastuksessa ja tilintarkastusalan standardeihin. Hän myös ylläpitää ja kehittää pk-tilintarkastukseen tarkoitettua tilintarkastuksen dokumentointityökirjaa, STanssia.

Aleksi Paananen

Aleksi Paananen, HM (Tampereen yliopiston T&A-maisteriohjelma) toimii Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tarkastuspäällikkönä ja tarkastuslautakunnan esittelijänä. Aikaisemmin Paananen toimi neljä vuotta Kuopion kaupungin tarkastuspäällikkönä. Kymmenvuotinen virkaura sisältää arvioinnin johtotehtävien lisäksi kokemusta ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen asiantuntijatehtävistä mm. Mikkelin ja Espoon kaupungeissa. Paanasen kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti tarkastuslautakunnan rooli hyvinvointialueilla ja arviointityön kehittäminen.

Benita Gullkvist

Benita Gullkvist, KTT (laskentatoimi), on toiminut vanhempana tutkijana Vaasan yliopistosta 1.8.2022 alkaen. Tätä ennen hän työskenteli Hanken Svenska Handelshögskolanissa ja Åbo Akademissa. Hänen tutkimusalueitaan ovat muun muassa vastuullisuusraportointi, johdon ohjausjärjestelmät ja taloushallinnon digitalisaatio.

Jaakko Rönkkö

Jaakko Rönkkö, HTT, työskentelee yliopisto-opettajana Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät sisäiseen tarkastukseen, tilintarkastukseen sekä hyvään hallintotapaan. Jaakko on suorittanut HT-, KHT- ja JHT-tilintarkastajatutkinnot sekä sisäisen tarkastuksen CIA-tutkinnon. Hän on tilintarkastusyhteisö Revisium Oy:n osakas ja hallituksen jäsen.

Markus Kiviaho

Markus Kiviaho on monipuolisissa sisäisen tarkastajan tehtävissään erikoistunut hyvän hallinnon, tuloksellisen korruptiontorjunnan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointeihin ja kehittämiseen. Markus on laatinut korruptiontorjunnan ohjeita valtion virastoille ja laitoksille sekä kunnallishallinnon organisaatioille. Korruptiontorjunnan ohjeiden perustana ovat olleet sisäisen tarkastuksen standardien lisäksi sisäisen valvonnan viitekehikot sekä useat kansainväliset korruptiontorjunnan suositukset. Markus on myös analysoinut julkishallinnon korruption riskialueita ja ilmenemismuotoja useisiin tutkimuksiin ja selvityksiin sekä eri oikeusasteiden ratkaisuihin perustuen. Tällä hetkellä Markus on partnerina IA Insight Public Oy:ssä. Aiemmin hän on toiminut mm. Audiator-yhtiöiden sekä Tampereen kaupungin sisäisen tarkastuksen johtajana

Lili Kihnin kasvokuva

Lili-Anne Kihn

KTT Lili Kihn on yrityksen laskentatoimen professori Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Hän on yksi Tilintarkastuksen ja Arvioinnin maisteriohjelman vastuuprofessoreista sekä talousjohtamisen ja laskentatoimen tutkimusryhmän johtaja. Hänen viimeaikaisia tieteellisiä yhteisjulkaisuja ovat mm. artikkelit Tietokoneavusteiset tarkastusmenetelmät tilintarkastuksessa: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus (2021) ja Historical Development of IT-Related Innovations of Financial Accounting: From Manual and Paper Bookkeeping to Automated and Digital Financial Accounting (2021).

Jari Stenvall

Jari Stenvall on toiminut professorina Tampereen yliopistossa syksystä 2013. Tällä hetkellä Stenvall toimii lisäksi vierailevana professorina Glasgow’n yliopistossa ja Oxfordin yliopiston associatena. Stenvall on työskennellyt muun muassa Lapin yliopistossa julkishallinnon professorina 2002-2013 sekä Tampereen yliopistossa tutkimusprofessorina 2009-2010 ja tutkimusjohtajana 2000-2001. Jari Stenvall on uransa aikana kirjoittanut merkittävän määrän alan yleistajuisia oppikirjoja sekä opettanut kaikkia julkishallinnon osa-alueita erityisesti Suomessa mutta myös kansainvälisesti.

Jarmo Vakkurin kasvokuva

Jarmo Vakkuri

Jarmo Vakkuri on kunnallistalouden professori ja julkisen talousjohtamisen tutkimusryhmän johtaja Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Hän toimii laajasti kotimaisissa ja kansainvälisissä arvioinnin asiantuntijatehtävissä ja luennoitsijana erityisesti julkisen talouden, hallinnon, tarkastuksen ja julkisten palvelujen kehittämisen alueella. Vakkuri on toiminut aiemmin Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman johtajana Tampereen yliopistossa. Hän on johtanut useita tutkimushankkeita liittyen julkisen toiminnan tuloksellisuuteen, kestävään kaupunkikehitykseen ja hybridihallinnan ongelmaan. Vakkurin viimeaikaisia tieteellisiä julkaisuja ovat mm. teokset Governing hybrid organisations (2017) ja Hybrid governance, organisations and society – value creation perspectives (2020) sekä artikkelit ja erikoisnumerot kansainvälisissä tieteellisissä journaaleissa.

Lasse Oulasvirta

Lasse Oulasvirta, HT, KTM, on julkisyhteisöjen laskentatoimen professori Tampereen yliopistossa sekä kunnallispolitiikan ja -talouden dosentti Åbo Akademissa. Hän on ollut tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelman johtajana vuosina 2015-2021. Oulasvirran tutkimusintressit ovat kohdistuneet laajasti julkisyhteisöjen talouteen, taloussuunnitteluun, laskentatoimeen, tarkastukseen ja arviointiin. Audiator-kehittämispalvelut, hallituksen pj. 2006-2009, Audiator Oy, hallituksen jäsen 2009-2012, jäsen valtion kirjanpitolautakunnassa, Kirkkohallituksen kirjanpitoasian neuvottelukunnassa ja Valtiontalouden tarkastusviraston tieteellisessä neuvottelukunnassa.

Minna Tiili

Minna Tiili toimii arviointipäällikkönä Helsingin kaupungin tarkastusvirastossa. Hän on työskennellyt tarkastusalalla 14 vuotta, ensin Valtiontalouden tarkastusvirastossa ja sitten kuntasektorilla tarkastuslautakunnan arvioinnin parissa. Minna on Suomen arviointiyhdistyksen hallituksen jäsen. Aiemmin hän toimi Julkishallinnon tarkastajat ry:n hallituksessa vuosina 2014–2021. Koulutukseltaan hän on VTT. Väitöskirja käsitteli strategista johtamista valtioneuvostossa.

Mari Räkköläinen

FT, VTM Mari Räkköläinen on arviointineuvos Kansallisessa koulutuksen arviointikeskuksessa (Karvi). Hän on tehnyt pitkään käytännön arviointityötä sekä johtanut useita kansallisia ja kansainvälisiä politiikkatoimien arviointeja.  Tällä hetkellä hän keskittyy strategiatyöhön ja koulutuksen kansallisen arviointisuunnitelman valmisteluun. Hän on työskennellyt usean vuoden ajan myös ulkoministeriössä kehityspolitiikan arvioinnin parissa. Hänen väitöskirjansa (2011) käsitteli luotettavuutta ja luottamusta näyttöperusteisessa arvioinnissa. Hän on kehittänyt erityisesti itsearviointimenetelmiä ja kehittävän evaluoinnin lähestymistapaa, jossa huomio on arvioinnin hyödyllisyydessä ja eri tahojen osallisuudessa muutoksen edistämiseksi. Mari on Suomen Arviointiyhdistyksen puheenjohtaja.