Realistinen katsaus ja realistinen tapaustutkimus

Keskiviikko 28.8.2019

klo 10.00 – 11.30

Sali: A3 (Päätalo)

 

Puheenjohtaja Pirjo Lindfors (Tampereen yliopisto)

Sessio tarjoaa tiiviin yleiskuvan realistisen kirjallisuuskatsauksen (RR) ja realistisen tapaustutkimuksen lähtökohdista, kysymyksenasetteluistatutkimusprosesseista sekä siitä, miten ne poikkeavat perinteistä systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta ja tapaustutkimuksestaEsimerkkien kautta kuvataan yksityiskohtaisesti, miten näiden menetelmien avulla on mahdollista päästä käsiksi esimerkiksi yksilöiden ja organisaatioiden muutoksen sekä politiikkaohjelmien toimeenpanon onnistumista tai epäonnistumista selittäviin mekanismeihin ja kontekstitekijöihin.

Pirjo Lindfors (yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden yhteiskunta, Tampereen yliopisto)
Realistinen katsaus ja realistinen tapaustutkimus: Mikä toimii, kenelle, miksi ja missä olosuhteissa?

Esityksessä avataan realistisen suuntauksen tieteenfilosofisia perustaa ja lähtökohtia sekä erityisesti suuntauksen monitahoista peruskysymystä: mikä toimii, kenelle, missä olosuhteissa, miksi ja miten – erotuksena perinteiselle ei-realistiselle kysymykselletoimiiko tämä interventio/ohjelma ja sen toimeenpano. Esityksessä kuvataan miten konteksti-mekanismi-tulos yhdistelmien erittely sekä selittää että ennustaa käyttäytymistä ja muutoksen aikaansaamista sekä sitä, mikä näiden yhdistelmien pohjalta muodostettujen ohjelmateorioiden (program theory) merkitys on. Lisäksi eritellään sitä, miten realistinen katsaus eroaa perinteisestä systemaattisesta kirjallisuuskatsauksesta.

Anu Linnansaari (liikuntatieteiden maisteriväitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto)
Koulun tupakkapolitiikan toimeenpano henkilökunnan näkökulmasta

Esityksessä kuvataan, miten realistisen katsauksen prosessi etenee käytännössä, millaisia valintoja tutkijat tekevät ja miten analyysi etenee ohjelmateorian (engl. program theory) rakentamiseen. Esimerkkinä käytetään tuoretta koulun tupakointikieltojen toimeenpanoon kytkeytyvää realistista katsausta. Esityksessä eritellään eri tasolla vaikuttavia kontekstitekijöitä, jotka ohjaavat koulun henkilökunnan käyttäytymistä selittäviä mekanismeja – sitä miksi tupakkapolitiikan toimeenpano onnistuu toisissa kouluissa ja toisissa ei. Esityksessä avataan myös sitä, mitä katsauksen tekemisestä opittiin.

Lauri Kokkinen (yliopistonlehtoriTampereen yliopisto) 
Terveys kaikissa politiikoissa strategian toimeenpano – esimerkki realistisesta yhdeksän maan monitapaustutkimuksesta

Esityksessä avataan selittämiseen pyrkivän realistisen monitapaustutkimuksen lähtökohtia ja tutkimusprosessia. Käyttäen esimerkkinä Terveys kaikissa politiikoissa strategian toimeenpanoa, esityksessä kuvataan niin kutsuttujen konteksti-mekanismi-tulos yhdistelmien etsiminen yhdeksän maata kattavista haastattelu- ja dokumenttiaineistoista. Erityistä huomiota esityksessä kiinnitetään teorian ja siitä johdettujen hypoteesien rooliin realistisen monitapaustutkimuksen eri vaiheissa.