Mitä Ihmettä on? Temaattinen analyysi, Policy brief, Tietoarkisto

Torstai 29.8.2019

klo 9.15 – 10.45

Sali: D11 (Päätalo)

 

Pj. Virve Kallioniemi-Chambers, tutkijakoulun, Tampereen yliopisto

Mitä Ihmettä on? Temaattinen analyysi, Policy brief, Tietoarkisto

Haluatko laajentaa tietämystäsi analyyttisistä lähestymistavoista ja sekä kvantitatiivisista että kvalitatiivisista menetelmistä? Mitä IHMEttä on…? -sessiot tarjoavat lyhyitä ”rautalankamallisia” tietoiskuja eri analyyttisiin traditioihin ja menetelmiin. Jokaista puhujaa on pyydetty noin 20 minuutin sisällä kuvaamaan lähestymistavan pääpiirteet, hyvät puolet ja soveltamisen rajoitukset, sekä kertomaan lähestymistavasta hyvä empiirinen esimerkki. Tämän jälkeen kysymyksille ja keskusteluille varataan 10 minuuttia. Mitä IHMEttä -sessioita järjestetään metodifestivaaleilla sekä suomeksi että englanniksi.

 

Elomaa-Krapu Minna, TtT, Innovaatiojohtaja, Metropolia AMK/Tampereen yliopisto

Mitä on temaattinen analyysi?

Temaattinen analyysi on yksi laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmistä, jonka tarkoituksena on järjestää ja kuvata aineistoa. Ero esimerkiksi induktiivisen sisällönanalyysin on se, että aineistoa ei pilkota pieniin osiin, vaan sen avulla voidaan kuvata ja järjestää isompia kokonaisuuksia. Temaattinen analyysimenetelmä on hyödyllinen, kun aineistosta halutaan tuoda esiin laajempia kertomuksia tai kokemusmaailmoja ja toimii parhaiten, kun koodeihin sisällytetään myös konteksti.

Analyysi etenee aineiston koodauksen kautta koodien ryhmittelyyn ja ryhmittelystä teemojen muodostamiseen. Ennen koodauksen aloittamista tutkija tekee päätöksen siitä, että koodaako hän aineistoa induktiivisesti vai ohjaako analyysiä ennalta valittu teoria. Seuraavaksi tutkija valitsee, koodaako hän aineistosta tarkkoja kuvauksia tai merkityksiä vai etsiikö hän aineistosta myös piilomerkityksiä. Temaattiseen analyysiin kuuluu aina myös tutkijan tulkintaa, joka kehittyy aineiston lukemisen ja teemoittelun myötä. Analyysivaiheen etenemistä voidaan kuvata esimerkiksi taulukoilla, kuvioilla tai käsitekartoilla.

 

Prof. Kirsti Karila, Tampereen yliopisto

Mikä on Policy Brief?

Esityksessä tarkastellaan tutkimustietoon pohjautuvien politiikkasuositusten eli  Policy Briefien laadintaa sekä niiden merkitystä osana tutkimusviestinnän kokonaisuutta. Tarkastelua jäsentävät kysymykset siitä, milloin Policy Brief kannattaa tehdä, mistä tunnistaa hyvän Policy Briefin ja millaisia sudenkuoppia niiden laadintaan saattaa liittyä.

 

Hannele Keckman-Koivuniemi , Tampereen yliopisto, Tietoarkisto

Mikä on Tietoarkisto?

Tietoarkisto on tutkimustarkoituksiin kerättyjen aineistojen pitkäaikaissaatavuuden asiantuntijaorganisaatio. Se arkistoi ja välittää tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Tietoarkisto on Tampereen yliopiston erillisyksikkö, joka hoitaa valtakunnallista tehtävää. Samalla se on tutkijoita kansainvälisesti palvelevan eurooppalaisten tietoarkistojen yhteenliittymän CESSDA ERICin palveluntuottaja Suomessa. Tietoarkisto on työskennellyt tieteen vastuullisen avoimuuden edistämiseksi Suomessa jo 20-vuotta. Palvelu perustuu verkkosivuilla avoimesti julkaistavaan laajaan käsikirjamateriaaliin ja aineistoluetteloon, jonka kautta aineistoja voi sekä tallentaa arkistoitaviksi että ladata jatkokäyttöön. Palvelujen käyttöä tukee asiantunteva ja palveluhenkinen henkilökunta. Sessiossa esitellään lyhyesti, mitä kaikkea Tietoarkisto tarjoaa.