Miksi seminaaria tarvitaan?

Sukupuolten tasa-arvoa pidetään usein Suomessa ja muissa Pohjoismaissa itsestään selvänä ja jo toteutuneena. Olemme kuitenkin jäämässä jälkeen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tasa-arvokehityksessä verrattuna muuhun Eurooppaan.

  • Tasa-arvokehityksen hitaus koskee erityisesti yksityisen sektorin innovaatiotoimintaa. Suomessa naisten osuus yksityisen sektorin tutkijoista on eurooppalaisittain erittäin pieni, vain 17%. Yliopistoissa ja julkisella sektorilla tilanne on parempi ja naisten osuus tutkijoista on noin 45%. 
  • Verrattuna miehiin naisten eteneminen akateemisilla tutkijanurilla sekä patenttien ja julkaisujen tuottamisessa edistyy hitaasti. Lisäksi alojen välillä on edelleen suuria eroja, ja varsinkin tietyt tekniikan alat ovat pysyneet hyvin miesvaltaisina. Vaikka naisia on tullut tekniikan aloille, naisprofessoreiden osuus on pysynyt alhaisena Suomessa, noin kymmenessä prosentissa. 

Tutkimus- ja innovaatiotoiminta menettää tasa-arvovajeen vuoksi voimavaroja ja monimuotoisuutta.

Suomessa tehtävää on erityisesti innovaatiotoiminnassa sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa. Ruotsiin verrattuna sukupuolten tasa-arvo on ollut hyvin niukasti esillä tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa.  

Suomessa sukupuolten tasa-arvon edistäminen on muodollisesti hyvin integroitu eri hallinnonalojen toimintaan. Vaikka yliopistot ja tutkimuslaitokset laativat varsin kattavasti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia, näiden suunnitelmien sisältö ja toteutuminen käytännössä vaihtelevat suuresti. Velvoite tasa-arvosuunnitteluun koskee lisäksi vain yksittäisiä organisaatioita, kun taas suuri osa innovaatiotoiminnasta tapahtuu 

  • erilaisten alueellisten, kansallisten ja ylikansallisten toimijoiden (esim. rahoittajat ja yritykset) yhteistyönä,  
  • sektorien välillä sekä  
  • erilaisissa verkostoissa. 

Näin ollen tasa-arvon edistämistä koskevat säädökset ulottuvat huonosti siihen rajoja ylittävään ja verkostoissa tapahtuvaan toimintaan, jossa sukupuolten tasa-arvoa ja naisten ja miesten uramahdollisuuksia koskevia ratkaisuja tuotetaan.   

Tarvitsemmekin Suomessa uudenlaisia sukupuolen tasa-arvon edistämisen tapoja sekä paikallisten, kansallisten ja ylikansallisten toimijoiden yhteistyötä. 

Seminaari tarjoaa kauan kaivatun tilaisuuden keskustella siitä, miten sukupuolten tasa-arvoa voidaan edistää tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa.   

**

Tilastotietoa tasa-arvosta tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa:

She Figures 2018

OKM: Tutkijanuran tilannekuva 2/2016 

Report: Advancing Gender Equality in ERA

 

Eurooppalaista sukupuolten tasa-arvon edistämistä tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa:

WG on Gender in Research and Innovation (entinen Helsinki Group)

Horizon 2020

Gender Action

 

Ruotsalaista tasa-arvon edistämistä tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa:

https://www.vinnova.se/en/m/jamstalld-innovation/ 

http://www.genus.se/wp-content/uploads/Vinnovas-handlingsplan-for-jamstalldhetsintegrering-2016-2018-pdf.pdf 

http://www.includegender.org 

https://www.vinnova.se/en/publikationer/innovation–gender/